BRF_Palett_FINAL

Föreningens stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Palett.
Antagna vid extra stämma 2015-03-11 och ordinarie stämma 2015-05-06.

§ 1 Föreningsnamn och firma
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Palett.
Organisationsnummer: 769616-3372.
Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda styrelseledamöter två i förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

§ 4 Räkenskapsår och årsredovisning
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Minst en månad före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 5 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelse skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
 
Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med posten.
 
Andra meddelanden till medlemmarna anslås i varje port, genom utdelning eller skickas ut som brev.

§ 6 Ärenden på föreningsstämma
På en ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
 
- Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens  
   val av protokollförare
- Godkännande av röstlängden
- Val av en eller två justeringsmän
- Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
- Fastställande av dagordning
- Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om
   hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska
   disponeras
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
- Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
- Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska
   väljas
- Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
   styrelsesuppleanter
- Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- Val av valberedning inför nästa ordinarie föreningsstämma
- Till stämman i förväg anmälda ärenden (från styrelsen eller i form av
   motioner)
 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen under perioden 1 mars – 31 maj. Protokoll från föreningsstämma skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.
 
Vid extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden som enligt kallelsen föranlett den extra föreningsstämman. Sådan stämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlas på den extra stämman. Kallelse till extra stämma, som påkallats av revisor eller 1/10 av de röstberättigade, skall sändas ut inom 14 dagar efter påkallandet.

§ 7 Medlems röst
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
 
Motion till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.
 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Den uppvisas i original. Ett ombud får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, annan myndig närstående eller annan röstberättigad föreningsmedlem får vara biträde eller ombud.
 
Rösträtt vid föreningsstämma har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

§ 8 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre och högst tio styrelseledamöter och får dessutom bestå av högst tre styrelsesuppleanter.
 
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs för högst två år i taget, ordföranden dock för 1 år, Man väljs för tiden fram till slutet av en ordinarie föreningsstämma. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämma ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara 1 år.
 
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.
 
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentliga till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.
 
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser ansvara för att medlems- och lägenhetsförteckning förs. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.
 
Styrelsen har ansvar för att föreningens stadgar hålls aktuella.

§ 9 Revisor
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för genomfört verksamhetsår (= kalenderår). Minst en revisor skall vara medlem i föreningen. Övriga revisionstjänster får upphandlas/kontrakteras.
 
Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman. Anmärkningar och förklaring delges medlemmarna vid föreningsstämman.

§ 10 Insats och årsavgift
Styrelsen fastställer insats, andelstal och årsavgift för varje lägenhet. Om en insats eller andelstal ska ändras måste alltid beslut fattas av en föreningsstämma.
 
Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens andelstal, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början.
 
Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning eller yta.
 
Föreningen får av bostadsrättshavare ta ut kommunikationsavgift för t.ex. kabel-TV och bredband.

§ 11 Övriga avgifter
Föreningen kan enligt bostadsrättslagen ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse efter beslut av styrelsen.
 
För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren (medlem) tas ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
 
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren (medlem) ta ut en pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet.
 
Avgift för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.
 
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning.
 
Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången.
 
För brf Palett gäller att upplåtelse- och överlåtelseavgift betalas av förvärvaren (medlem), pantsättningsavgift betalas av pantsättare och avgift för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.
 
Tillkommande nyttigheter, som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av garageplats, parkeringsplats, extra förrådsutrymme regleras separat i särskilda avtal.
 
Hyra av gårdslokal och/eller övernattningsrum regleras i särskilt avtal mellan föreningen och den som hyr.

§ 12 Underhåll
Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens fastighet (Vikingen 7) och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens egendom.
 
Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.
 
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen ansvarar för eller enligt beslut av föreningsstämma har rätt att utföra. När bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid. Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

§ 13 Fonder
Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll. Avsättning till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 12. Styrelsen föreslår för årsstämman huruvida de överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall disponeras som avsättning i fonden för yttre underhåll eller balanseras i ny räkning.
 
 § 14 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt
När en bostadsrätt överlåtits eller övergått till en ny innehavare (fysisk person), får denne utnyttja bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen.
 
Förvärvaren skall skriftligen ansöka om medlemskap i föreningen på sätt som styrelsen bestämmer. Om styrelsen bedömer att en person inte kan sköta sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen kan den vägra medlemskap. Styrelsen är skyldig att snarast, senast inom tre veckor från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap. Som underlag för prövningen har föreningen rätt att ta en kreditupplysning avseende sökanden.
 
Medlemskap i föreningen kan endast beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) bestämmelser beaktas. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambos gemensamma hem skall tillämpas.
 
En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

§ 15 Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll.
 
Till det inre räknas:
·      Rummens väggar, golv och tak
·      Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten
·      Glas i fönster och dörrar
·      Lägenhetens ytter- och innerdörrar.
 
I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC ansvarar bostadsrättsinnehavaren därutöver bland annat för:
·      Till väggar eller golv hörande fuktisolerande skikt
 
Bostadsrättshavaren ansvarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren ansvarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet.
 
För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra i lägenheten.
 
I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han borde ha iakttagit.
 
Styrelsen tecknar försäkring som täcker skada (motsv.) av den gemensamma egendom som inte är upplåten till bostadsrätt. Varje bostadsrättshavare bör ha hemförsäkring.
 
§ 16 Andrahandsupplåtelse, nyttjande av lägenhet
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast till annan fysisk person för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavaren skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.
 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med Bostadsrättslagens (1991:614) bestämmelser förverkas bland annat om:
 
Bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, betalas månadsvis senast sista bankdagen i månaden innan, eller dröjer med att betala avgift för andrahandsupplåtelse.
Lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand
Bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller medlem.
Lägenheten används för annat ändamål än det avsedda
Bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål att underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten
Bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar, ej heller får åverkan ske på fastighetens fasad, tak, balkongräcke eller fönsterkarmar
Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta
Bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs.
Lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
 
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.
 
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten.
 
Har bostadsrättshavaren ändock blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas.

§ 17 Förändring i lägenhet
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:
 
Ingrepp i en bärande konstruktion
Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
Annan väsentlig förändring av lägenheten.
 
Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd enligt punkt 1 om åtgärden bedöms leda till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen och föreningens egendom.

§ 18 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, hyreslagen, bokföringslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar.